QUẢNG CÁOTin tức & sự kiện

Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty Sonadezi về việc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ năm, 26/04/2012, 10:29 GMT+7

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/ĐU ngày 05/01/2012 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp hướng dẫn “việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012”, thực hiện nội dung công văn số 315-CV/ĐU ngày 04/4/2012  của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp “ về việc hướng bổ sung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012”

    ĐẢNG ỦY KHỐI DANH NGHIỆP                                                                                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    
ĐẢNG ỦY TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KCN                                                                                              Biên Hòa, ngày 17 tháng 04  năm 2012
 
             Số  58 -CTr/ĐUTCT


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
năm 2012 của Đảng bộ Tổng công ty phát triển khu công nghiệp

                                        
Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/ĐU ngày 05/01/2012 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp hướng dẫn “việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012”, thực hiện nội dung công văn số 315-CV/ĐU ngày 04/4/2012  của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp “ về việc hướng bổ sung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012”.
Đảng ủy Tổng công ty phát triển khu công nghiệp xây dựng kế hoạch chương trình, hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 như sau:

I- MỤC TIÊU

- Quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Tổng công ty, nhất là cán bộ chủ chốt từ Tổng Công ty đến lãnh đạo các công ty thành viên, đơn vị trực thuộc, nghiêm túc nghiên cứu, học tập các chuyên đề để quyết tâm biến thành hành động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào thực tế cuộc sống.
- Tiếp tục tổ chức học tập, làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  thúc đấy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh
- Các Chi- Đảng bộ trực thuộc căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung theo hướng dẫn số 10-HD/ĐU.TCT ngày 20/01/2012 của  Đảng ủy Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp “ hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012” của Đảng bộ Tổng Công ty đến cán bộ, đảng viên và các Đoàn thể quần chúng
 
II- NỘI DUNG CHÍNH:

Nội dung trọng tâm của chuyên đề học tập: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

1. Nội dung học tập và nội dung liên hệ phương hướng phấn đấu của cá nhân, xây dựng chương trình hành động tại đơn vị bao gồm cả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, với đồng chí, với đồng nghiệp nơi công tác, đây là chuyên đề mang nội dung chính của chủ đề toàn khóa, sẽ được thể hiện xuyên suốt trong nội dung học tập chuyên đề trong các năm tiếp theo, là tiêu chí để tổng kết nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Kế hoạch số 144a-KH/ĐU.TCT ngày 05/10/2011 của Đảng ủy Tổng Công ty; Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 01/09/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến 2015” và là cơ sở để tiếp tục xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo

2. Tổ chức học tập nghiên cứu, thảo luận, liên hệ một số nội dung thiết thực sau đây:
+ Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và của từng đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động, quần chúng, nâng cao đạo đức cách mạng, không tham nhũng, phòng và chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công, trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư, đất đai, xây dựng, sử dụng tài sản của Nhà nước, của đơn vị.
+ Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc, không gây phiền hà, sách nhiễu, luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, người lao động, đồng nghiệp nơi công tác, không quan liêu xa rời quần chúng nhân dân.
+ Mọi thành viên trong xã hội chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức – nhân cách, văn hóa, rà soát bổ sung sửa đổi quy chuẩn đạo đức đã được ban hành.
+ Có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội.
+ Giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị.

3. Tài liệu nghiên cứu học tập, và một số nội dung có liên quan tham khảo   hướng dẫn số 10-HD/ĐU.TCT ngày 20/01/2012 của  Đảng ủy Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp “ hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012”

III- NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1.Tổ chức triển khai học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể, sinh hoạt và các cuộc họp của chính quyền tại các Công ty thành viên, đơn vị trực thuộc:
- Cấp ủy tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, trong các kỳ sinh hoạt tùy tình hình thực tế, Chi bộ chọn nội dung thiết thực để sinh hoạt.
- Lãnh đạo Công ty thành viên, đơn vị trực thuộc tổ chức để cán bộ, công nhân viên, người lao động, quần chúng không phải là đảng viên được nghe nói chuyện và học tập, liên hệ về nội dung chuyên đề.
- Ban châp hành các đoàn thể tố chức giới thiệu nội dung chuyên đề cho hội viên, đoàn viên thuộc tổ chức mình thông qua các hình thức phù hợp, hiệu quả, không phô trương hình thức
- Thông qua công tác tuyên truyền gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, của Tỉnh nhà , của đơn vị, Tổng công ty để tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động sinh hoạt tập thể, thảo luận về nội dung của chuyên đề bằng những hình thức phong phú, thiết thực.
+ Xây dựng phương hướng phấn đấu cá nhân, chương trình và kế hoạch của tổ chức Đảng, của đơn vị:
- Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cốt cán liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương của Bác

2.Tổ chức đảng, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị:
- Trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, trong sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt đoàn thể lắng nghe cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú báo cáo, phản ánh, góp ý cho cá nhân và tổ chức những nội dung liên quan đến chuyên đề, kịp thời biều dương và nhân rộng những mô hình tốt, khắc phục những hạn chế tồn tại
- Tổ chức và cá nhân thực hiện việc đánh giá sơ, tổng kết nghiêm túc, đúng quy định, lưu ý những mô hình tốt, cách làm hay được cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động đánh giá hiệu quả kịp thời nhân rộng trong đơn vị, đoàn thể và toàn Tổng công ty

  IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Nội dung tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành, các tổ chức đảng, đoàn thể có thể chọn một số nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và những bài học về đạo đức, phong cách của người sát hợp với từng đối tượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để đưa vào học tập và liên hệ tại chi bộ, đơn vị.

2. Ban chấp hành Đảng bộ giao thường trực Đảng ủy Tổng Công ty chỉ đạo việc triển khai học tập có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty.

3. Các cấp ủy Đảng chịu trách nhiệm về công tác triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề tại Chi- Đảng bộ trực thuộc, đơn vị mình, định kỳ 6 tháng, và cuối năm báo cáo kết quả việc học tập về thường trực Đảng ủy Tổng Công ty, mỗi cá nhân và tập thể phải được kiểm điểm, đánh giá, liên hệ với thực tế, xem đây là một trong những nhiệm vu, là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm

 Trên đây là Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty thực hiện  chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 của Đảng bộ Tổng công ty phát triển khu công nghiệp.
 
                                                                                                                                                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                                                                                                                         BÍ THƯ        

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                        (Đã ký)


                                                                                                                                                                                             Phạm Xuân Bách
(Theo nguồn www.sonadezi.com.vn)


Người viết : sza